POLITYKA PRYWATNOŚCIz o. SACMI USA Ltd.

z siedzibą prawną w 3434 106th Circle, 50322 Des Moines USA;Iowa, Telefonu: +1  515-276-2052, Faks: +1 515-254-1838, e-mail: info@sacmiusa.com (hereafter also referred to as "the COMPANY”).

Na tej stronie opisano sposoby zarządzania wymienionymi powyżej stronami internetowymi (w dalszej części w skrócie nazywanych „Stronami” i /lub w liczbie pojedynczej „Stroną”) ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania danych osobowych przez odwiedzających (w dalszej części nazywanych także „Użytkownikami” lub w liczbie pojedynczej „Użytkownikiem”)

Niniejsza informacja na temat przetwarzania danych osobowych (w dalszej części nazywana także „Polityką prywatności”) jest udostępniona przez SPÓŁKĘ będącą Administratorem danych osobowych, które zbierane są na Stronach i przekazywane bezpośrednio przez Użytkowników albo też generowane w inny sposób po skorzystaniu ze strony. SPÓŁKA uważa, że ochrona prywatności użytkowników ma fundamentalne znaczenie i w związku z tym udostępnia niniejszą Politykę prywatności, aby umożliwić świadomy wybór w momencie rozpoczęcia gromadzenia wymaganych informacji i przy okazji rejestrowania w sekcji witryny internetowej w celu skorzystania z ich funkcji.

Dane osobowe oznaczają “informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej”.

Przetwarzanie oznacza „dowolną operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie”.

Ogólnie mówiąc, wszystkie dane osobowe (w dalszej części nazywane także „Danymi osobowymi” i/lub „Danymi”), które użytkownik przekazuje SPÓŁCE za pośrednictwem strony internetowej, lub które są gromadzone w momencie korzystania z usług SPÓŁKI (dalej nazywanych łącznie „Usługami" i/lub w liczbie pojedynczej „Usługą”), co dokładniej zdefiniowano w punkcie Cel przetwarzania danych osobowych niniejszej Polityki prywatności, będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, takimi jak przejrzystość, poprawność, legalność, minimalizacja danych, ograniczenie celu i przechowywania, dokładność, integralność i poufność.

Niniejsza Polityka prywatności została opracowana zgodnie z zasadą przejrzystości przy jednoczesnym unikaniu stosowania terminów czysto prawniczych, aby łatwiej można było zrozumieć podane informacje.

Polityka prywatności jest podzielona na poszczególne sekcje (dalej nazywane łącznie „Sekcjami” i /lub w liczbie pojedynczej „Sekcją”), z których każda odnosi się do określonego obszaru, co pozwala na swobodne czytanie oraz szybsze i łatwiejsze wyszukiwanie zagadnień.
Na stronach SPÓŁKI, dla wygody użytkownika, mogą być zamieszczone linki do stron internetowych podmiotów trzecich: SPÓŁKA nie kontroluje tych stron internetowych i absolutnie nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone na nich treści ani za stosowane przez nie procedury w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności jest aktualizowana, a zatem prosimy od czasu do czasu ponownie zapoznać się z jej treścią.

DANE KONTAKTOWE I ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest SPÓŁKA, której nazwę podano na pierwszej stronie.
SPÓŁKA wyznaczyła osobę odpowiedzialną za ochronę danych, dane kontaktowe są dostępne na pierwszej stronie.

CEL PRZETWARZANIA I PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

W ramach przepisów obowiązującego prawa SPÓŁKA będzie przetwarzała dane w celach wymienionych poniżej:

 1. umożliwienie wykonywania operacji ściśle związanych i koniecznych do nadzorowania relacji z Państwem, określenie sposobu nadzorowania odpowiedzi na wątpliwości przesłane za pomocą formularzy kontaktowych; rejestrowanie i przekazywanie do realizacji Państwa wniosków o pomoc techniczną; rejestrowanie i przetwarzanie zgłoszenia Państwa kandydatury jako dostawcy SPÓŁKI; zapewnienie dostępu do zastrzeżonych sekcji na stronie (takich jak Strefa Klientów lub Strefa Dostawców) oraz zaoferowanie wsparcia w celu odzyskania danych logowania na własne konto; zapewnienie sfinalizowania kontraktów sprzedaży dóbr i/lub usług, nadzorowanie i realizowanie zamówień; zapewnienie dostawy zakupionych wyrobów i kontroli przebiegu prac (Świadczenie usług);
 2. umożliwienie prawidłowej realizacji zobowiązań kontraktowych przyjętych przez SPÓŁKĘ wobec Użytkownika i odwrotnie (Zobowiązania kontraktowe);
 3. umożliwienie spełniania obowiązków przewidzianych przez ustawy, przepisy wykonawcze i/lub prawo wspólnotowe lub przez rozporządzenia wydawane przez jednostki upoważnione do tego prawem oraz przez organy nadzoru i kontroli, a ponadto umożliwienie prawidłowego rozliczania się i postępowania zgodnie z przepisami podatkowymi (Obowiązki wynikające z przepisów prawa);
 4. pozyskiwanie informacji koniecznych do zidentyfikowania nieprawidłowości, wykrycia nieuczciwych działań i/lub nadużyć przy korzystaniu ze strony (Bezpieczeństwo);
 5. przekazywanie drogą mailową, jeżeli korzystacie Państwo z usługi na stronie internetowej lub jesteście w trakcie realizacji zakupu albo zakupiliście produkt lub usługę SPÓŁKI, informacji handlowej na temat takiego samego rodzaju produktu i/lub usługi (Soft Spam);
 6. prowadzenie akcji informacyjnych na temat naszych produktów i/lub usług a także promocji, przekazywanie informacji handlowych, badanie rynku lub działania marketingowe za pośrednictwem systemów automatycznych bez udziału operatora (na przykład pocztą elektroniczną), ale także tradycyjnymi metodami kontaktowania się, takimi jak usługi pocztowe; prowadzenie działalności mającej na celu sprawdzenie stopnia Państwa zadowolenia poprzez wysyłanie kwestionariuszy, prowadzenie badań ankietowych lub sondażowych (Marketing).

Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem strony internetowej dzielą się na niżej podane kategorie.

 • Dane rejestrowe, dane kontaktowe i ewentualne szczególne kategorie danych osobowych

  W zależności od Usług, jakimi zainteresowany jest Użytkownik, SPÓŁKA może zażądać podania informacji, stosownie do przypadku, jakie wymieniono poniżej: Kod dostawcy nadany przez SPÓŁKĘ, nazwa firmy, nazwisko składającego wniosek, stanowisko zajmowane w zakładzie przez składającego wniosek, narodowość, telefon, faks, e-mail służbowy, itp.

  Kolejne dane będą mogły być zbierane podczas nadzorowania każdego kontaktu za pośrednictwem strony internetowej albo mogą być częścią tych danych, które Użytkownik zdecyduje się przekazać SPÓŁCE korzystając z obszaru Skontaktuj się z nami na stronie internetowej.

  W niektórych sekcjach strony internetowej zamieszczono puste pola tekstowe, poprzez które można przekazać SPÓŁCE informacje mogące zawierać dane osobowe. Ponieważ pola te są puste, możecie przekazać nami (nawet nieświadomie) szczególne kategorie danych osobowych takie jak np. dane ujawniające poglądy polityczne, poglądy religijne lub filozoficzne, albo przynależność do związków zawodowych, a także dane genetyczne, biometryczne pozwalające jednoznacznie zidentyfikować osobę fizyczną, dane dotyczące zdrowia lub pożycia seksualnego albo orientacji seksualnej.

  SPÓŁKA prosi, aby absolutnie nie podawać żadnych tego typu danych. Podanie tego typu informacji jest, jak już powiedziano, całkowicie dobrowolne, a zatem, jeżeli zdecydujecie się Państwo je podać, SPÓŁKA będzie miała prawo zdecydować czy nie przetwarzać danych należących do wyżej podanych kategorii szczególnych, czy też przetwarzać takie informacje dopiero po uzyskaniu od Państwa wyraźnego zezwolenia i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Dane osobowe dotyczące innych osób

  Jak wyjaśniono w poprzednim punkcie przewidziane na stronie internetowej puste pola tekstowe mogą być wykorzystane do przekazania dowolnego rodzaju informacji, również takich, które zawierają dane osobowe dotyczące innych osób. Za każdym razem, kiedy zdecydujecie się Państwo przekazać tego typu dane SPÓŁCE, będziecie traktowani jako niezależni ich administratorzy i, jako tacy, będziecie musieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spełnić wszystkie obowiązki i ponieść odpowiedzialność. W związku z powyższym Użytkownik zapewnia szeroko pojętą ochronę w przypadku wszelkich roszczeń, sprzeciwów, żądań odszkodowania za szkody wynikające z przetwarzania danych, itp., które zostałyby wysunięte wobec SPÓŁKI przez osoby, których dane osobowe zostały przez Państwa przekazane z naruszeniem mających zastosowanie przepisów o ochronie danych osobowych. Jeżeli w takim przypadku SPÓŁKA nie uzyskałaby tych informacji bezpośrednio od podmiotów zainteresowanych (ale w sposób pośredni od Państwa), musicie zagwarantować, że tego typu szczególne przetwarzanie ma miejsce za zgodą tych podmiotów albo jest zgodne z inną podstawą prawną, która uzasadnia potrzebę ich przetwarzania.

 • Rekrutacja pracowników

  Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pracą w Grupie lub też chcecie zaproponować swoją kandydaturę na stanowiska do objęcia w przyszłości, należy skorzystać z adresu „Pracuj z nami”. Dane osobowe przekazywane w tym celu będą przetwarzane zgodnie z zapisami zamieszczonej tam Polityki prywatności.

 • Dane dotyczące nawigacji i „ciasteczka”

  Systemy informatyczne i procedury programowe wykorzystywane do obsługi strony internetowej, podczas normalnego działania, zbierają pewne dane osobowe, których przekazywanie jest ściśle powiązane z korzystaniem z internetowych protokołów komunikacyjnych. Chodzi o informacje, które nie są gromadzone przez SPÓŁKĘ w celu powiązania ich z zainteresowanymi, ale ze względu na swój charakter mogą, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez strony trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników.

  Do tej kategorii danych należą adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez użytkowników, którzy korzystają ze strony, adresy wg zapisu URI (Uniform Resource Identifier) wymaganych zasobów, czas zapytania, metoda wykorzystana do przesłania zapytania na serwer, wielkość pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (powodzenie, błąd, itp.) oraz pozostałe parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem komputera użytkownika.

  Te dane są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania ze strony internetowej, w celu sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania oraz identyfikacji nieprawidłowości i/lub nadużyć.
  Informacje dotyczące wykorzystywania plików cookie są dostępne w Cookie Policy /Polityka plików cookie/. Prosimy o zapoznanie się z nimi przechodząc na kolejną stronę web (pozycja COOKIE POLICY).

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA, OBOWIĄZKOWY/OPCJONALNY CHARAKTER POTWIERDZENIA DANYCH OSOBOWYCH I KONSEKWENCJE NIEUDZIELENIA ODPOWIEDZI

Podanie danych, które na stronie internetowej są poprzedzone gwiazdką (*) SPÓŁKA uznaje za konieczne i niezbędne dla uzyskania zamierzonego celu. W dalszej części podano podstawy prawne wykorzystywane przez SPÓŁKĘ do przetwarzania Państwa danych osobowych, zgodnie z celami opisanymi w poprzedniej sekcji („Cel przetwarzania i przetwarzane dane osobowe”).

Przekazanie danych osobowych i związane z nimi przetwarzanie w celach związanych ze Świadczeniem usług i Zobowiązaniami kontraktowymi, jest ściśle związane z wykonywaniem usługi i prawidłowym wywiązywaniem się z umowy zawartej z Państwem, a zatem stanowi niezbędny warunek dla zawarcia samej umowy. W związku z tym niepodanie danych osobowych wymaganych do tego celu lub stwierdzenie nieprawidłowości w przekazanych danych uniemożliwi SPÓŁCE wykonanie Usługi i zobowiązania wynikającego z umowy oraz upoważni SPÓŁKĘ do odmowy jej wykonania lub do przerwania jej realizacji.

Podanie danych osobowych i odpowiednie ich przetwarzania do celów związanych z Obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa jest dla SPÓŁKI niezbędne w celu wywiązania się z takich obowiązków. Przekazane przez Państwa dane osobowe SPÓŁKA musi przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami, które mogą obejmować przechowywanie i przekazywanie właściwym organom informacji o zgodności z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych, celnych lub innych.

Die Bekanntgabe der personenbezogenen Daten und die jeweilige Verarbeitung für sicherheitsbezogene Zwecke basiert auf dem Interesse der FIRMA, gesetzwidrige Verhalten zu identifizieren und vorzubeugen und die Verantwortung bei hypothetischen Cyberstraftaten zum Schaden der Website oder Dritter sicherzustellen, daher stellt sie eine erforderliche Bedingung für die Navigation in der Website dar. Folglich kann die FIRMA bei fehlender Bekanntgabe der personenbezogenen Daten für die diese Zwecke keine Genehmigung für den Zugriff auf die Website erteilen.

Przekazanie danych osobowych i ich prawidłowe przetwarzanie w celach związanych z Bezpieczeństwem stanowi jedną z podstaw ochrony interesów SPÓŁKI w celu identyfikowania i zapobiegania bezprawnemu zachowaniu oraz w celu ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw informatycznych ze szkodą dla Strony internetowej lub stron trzecich i w związku z tym jest to warunek niezbędny dla umożliwienia nawigacji na tej stronie internetowej. W konsekwencji, niepodanie danych osobowych wymaganych do tego celu uniemożliwi SPÓŁCE udostępnienie strony internetowej.

Przekazanie danych osobowych i prawidłowe ich przetwarzanie do celów Soft Spam, jest związane z interesami SPÓŁKI i umożliwia jej przekazywanie Państwu drogą mailową informacji marketingowych o produktach i usługach podobnych do tych, jakie zakupiliście i/lub z których skorzystaliście za pośrednictwem strony internetowej. Możecie Państwo wyłączyć możliwość odbierania tego typu informacji bez żadnych konsekwencji (z wyjątkiem nieotrzymywania kolejnych tego typu komunikatów wysyłanych przez SPÓŁKĘ) korzystając ze specjalnego linku znajdującego się na dole każdej wiadomości mailowej wysłanej w tym celu.
Podanie danych osobowych i prawidłowe ich przetwarzanie do celów związanych z działalnością Marketingową jest uzależnione od Państwa wyraźnej zgody poprzez wykonanie specjalnej czynności potwierdzającej taką zgodę (np. kliknięcie specjalnego checkpoint/pola wyboru). Absolutnie nie macie Państwo obowiązku udzielenia takiej zgody SPÓŁCE, a jeżeli to zrobicie, możecie w każdej chwili ją odwołać nie ponosząc żadnych konsekwencji (z wyjątkiem nieotrzymywania kolejnych tego typu komunikatów o treści handlowej wysyłanych przez SPÓŁKĘ). Zgodę udzieloną w tym celu możecie Państwo odwołać zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcji „Prawa użytkowników” w niniejszej Polityce prywatności.

ADRESACI I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przekazywane do wiadomości pracowników SPÓŁKI, których zadaniem jest opracowanie i nadzorowanie strony internetowej i którzy posiadają uprawnienia do ich przetwarzania dla osiągnięcia wcześniej podanych celów i którzy zostali zobowiązani do zachowania ich poufności lub ciąży na nich obowiązek zachowania poufności wynikający z przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzane w celach wskazanych powyżej mogą być udostępniane, wykorzystywane i przekazywane w ramach spółek należących do grupy SACMI w zakresie wewnętrznych powiązań administracyjno- księgowych, mających siedzibę prawną zarówno w krajach należących do Unii Europejskiej jak i tych, które do niej nie należą i/lub krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (biorąc pod uwagę międzynarodowy zasięg firmy SACMI). W tym ostatnim przypadku SPÓŁKA gwarantuje, że przetwarzanie danych przez wspomniane podmioty będzie realizowane zgodnie ze stosownymi przepisami. W związku z tym przekazywanie danych będzie realizowane z udzieleniem odpowiednich gwarancji, takich jak decyzje o odpowiedniej ochronie, wzory standardowych klauzul umownych zatwierdzone przez Komisję Europejską lub wszelkie inne gwarancje uznane za właściwe. Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres e-mail: privacy@sacmi.it.

Jeżeli takie spółki działają jako niezależne podmioty uprawnione do przetwarzania danych, będą mogły przetwarzać dane wyłącznie w zakresie koniecznym do celów wymienionych powyżej; w przypadkach, które nie zostały omówione w niniejszej Polityce prywatności, wspomniane podmioty będą musiały przekazać Państwu szczegółową informację na temat dokonanego przez nie ewentualnego przetwarzania danych. Aktualny wykaz spółek Grupy SACMI zamieszczono na stronie internetowej Grupy www.sacmi.it abgerufen werden.

Dane osobowe będą podawane do wiadomości podmiotów trzecich, nazywanych odpowiedzialnymi za przetwarzanie, ponieważ przetwarzają dane w imieniu SPÓŁKI (na przykład, spółki zajmujące się nadzorowaniem i realizacją zamówień sprzedaży, podmioty, z którymi konieczna jest współpraca w zakresie świadczenia Usług takich jak hosting provider, dostawcy platform do wysyłania poczty elektronicznej lub, dodatkowo, podmioty wyznaczone do wykonywania prac konserwacyjnych urządzeń sieciowych i sieci komunikacji elektronicznej, programiści, podmioty zapewniające platformę technologiczną i gateway do realizacji płatności za zmówienia produktu drogą elektroniczną, payment service providers do operacji związanych z płatnościami elektronicznymi). Dane osobowe bezwzględnie konieczne do zakończenia operacji handlowych lub zamawianych Usług będą mogły być udostępniane podmiotom trzecim, z którymi SPÓŁKA ma zawartą umowę na świadczenie usług związanych z prowadzeniem działalności (takich jak na przykład przewoźnicy dostarczający produkty, spółki zajmujące się audytem księgowym, osoby, spółki lub kancelarie świadczące usługi wsparcia i doradztwa w zakresie administracyjnym, prawnym, podatkowym, finansowym i odzyskiwania należności za wykonane Usługi).

W końcu, dane osobowe będą przekazywane, jeżeli jest to wymagane, właściwym organom (na przykład w przypadku oszustwa i/lub nadużyć przy korzystaniu ze strony internetowej), urzędom skarbowym albo innym Organom Administracji Publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dane nie będą rozpowszechnianie (przez termin „rozpowszechnianie” rozumie się przekazanie danych do wiadomości nieokreślonej ilości podmiotów).

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane w celu Realizacji Usług i spełnienia Zobowiązań kontraktowych będą przechowywane przez SPÓŁKĘ wyłącznie przez czas konieczny na wykonanie Usługi i prawidłowe wywiązanie się ze zobowiązań wynikających z zawartej z Państwem umowy. SPÓŁKA będzie przechowywała Państwa dane uwierzytelniające umożliwiające korzystanie z Usług na stronie internetowej dopóki Państwo nie zrezygnujecie z tego typu Usług. W każdym razie, ponieważ te dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia Usług i w celu umożliwienia realizacji umowy, SPÓŁKA będzie mogła przechowywać je przez dłuższy okres czasu, w szczególności, jeżeli jest to konieczne dla ochrony interesów SPÓŁKI przed ewentualną odpowiedzialnością związaną z Usługami. Po upływie tego terminu dane zostaną usunięte.

Ihre Anfragen und die darin enthaltenen Daten, die über den Bereich Kontakt in der Website gesammelt werden, werden nur für die erforderliche Zeit aufbewahrt, damit dei FIRMA diese Anfrage korrekt abschließen kann. Am Ende dieses Zeitraums, werden die Daten, die auf direkte oder indirekte Weise eine physische Person identifizieren (z.B. Vorname, Zuname, E-Mail), werden anonym gemacht und als zusammengefasste Daten für statistische Zwecke aufbewahrt.

Dane osobowe przetwarzane w celu wywiązania się z Obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przechowywane przez SPÓŁKĘ przez okres wymagany prawem lub stosownymi przepisami.

Dane osobowe przetwarzane do celów związanych z Bezpieczeństwem, z wyjątkiem przypadków, w których są one wykorzystywane w celu ustalenia odpowiedzialności za hipotetyczne przestępstwa informatyczne skierowane przeciwko stronie internetowej lub osobom trzecim (na przykład w celu obrony w sądzie poprzez przekazanie tych danych właściwym organom) nie są przechowywane dłużej niż 6 miesięcy.

Die für Soft Spam-Zwecke verarbeiteten personenbezogenen Daten werden von der FIRMA aufbewahrt, bis Sie sich mithilfe des Links am Ende jeder zugesendeten Soft Spam-E-Mail dagegen aussprechen.

Dane osobowe przetwarzane do celów związanych z Soft Spam będą przechowywane przez SPÓŁKĘ aż do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu poprzez link zamieszczony na dole każdego wysłanego maila typu Soft Spam.

Dane osobowe przetwarzane do celów związanych z Marketingiem będą przechowywane przez SPÓŁKĘ aż do wycofania udzielonej przez Państwa zgody. Po wycofaniu zgody, SPÓŁKA nie będzie już wykorzystywała Państwa danych osobowych do takich celów, jednak będzie mogła je przechowywać, przede wszystkim w zakresie, jaki może okazać się konieczny do ochrony interesów SPÓŁKI związanych z ewentualną odpowiedzialnością wynikającą z takiego przetwarzania.

PRAWA OSÓB ZAINTERESOWANYCH

Jako bezpośrednio zainteresowani przetwarzaniem danych macie państwo prawo w dowolnym momencie:

 • zażądać dostępu do Państwa danych osobowych (i/lub kopii tych danych osobowych), a także zażądać dodatkowych informacji na temat ich aktualnego przetwarzania;
 • zażądać skorygowania lub uaktualnienia Państwa danych osobowych przetwarzanych przez SPÓŁKĘ, jeżeli są niekompletne lub nieaktualne;
 • zażądać usunięcia Państwa danych osobowych z bazy danych SPÓŁKI, jeżeli uznacie Państwo ich przetwarzanie za niekonieczne lub pozbawione podstaw prawnych;
 • zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych przez SPÓŁKĘ. jeżeli uznacie Państwo, że Wasze dane osobowe są nieprawidłowe, niepotrzebne albo też są przetwarzane bez uzasadnionej podstawy prawnej albo jesteście przeciwni ich przetwarzaniu;
 • skorzystać z prawa do przekazania danych, tzn. uzyskania kopii danych osobowych przekazanych SPÓŁCE w formie odpowiednio uporządkowanej, powszechnie używanej i czytelnej dla urządzenia automatycznego lub zażądać przekazania tych danych do innego Administratora;
 • sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych podając podstawę prawną związaną z Państwa szczególną sytuacją, która wg Was nie pozwala SPÓŁCE na przetwarzanie Waszych danych osobowych;
 • wycofać swoją zgodę na przetwarzanie do celów Marketingowych oraz sprzeciwić się przetwarzaniu do celów Soft Spam. Przypominamy, że zgoda wyrażona na przesyłanie informacji Marketingowych obejmuje nie tylko wiadomości przesyłane z wykorzystaniem systemów automatycznych nie wymagających interwencji operatora (na przykład: e-mail lub sms), ale także tradycyjne metody kontaktowania się, takie jak telefon czy poczta. Zgodę na przetwarzanie danych można zawsze wycofać nawet w sposób wybiórczy, decydując się na przykład na otrzymywanie informacji wyłącznie za pośrednictwem systemów automatycznych takich jak e-mail, czy sms, a wykluczając kontakty za pośrednictwem poczty czy telefonu i odwrotnie.

SPÓŁKA informuje, że Państwa dane osobowe można zmienić w dowolnym momencie korzystając z odpowiednich zakładek na stronie internetowej lub pisząc wiadomość na adres e-mail: privacy@sacmi.it

Z pozostałych praw można skorzystać pisząc wiadomość na adres e-mail:privacy@sacmi.it

Informujemy, że można wycofać zgodę na przetwarzanie danych w celach Marketingowych i zrezygnować w każdej chwili z otrzymywania informacji handlowych pisząc odpowiednią wiadomość na adres e-mail: privacy@sacmi.it w przypadku informacji otrzymywanych za pośrednictwem narzędzi informatycznych, zgodnie z procedurą podaną na dole każdej takiej wiadomości (za pomocą przycisku „Anulowanie”).

Można również zrezygnować z otrzymywania wiadomości typu Soft Spam korzystając z odpowiedniego linku znajdującego się na dole każdej tego typu wiadomości mailowej (za pomocą przycisku „Anulowanie”).

SPÓŁKA informuje ponadto, że macie Państwo zawsze prawo do złożenia skargi we właściwym Organie Kontroli (na przykład Instytucji Kontrolnej Państwa, w którym macie swoją siedzibę, a we Włoszech u Inspektora Ochrony danych Osobowych), jeżeli uznacie, że przetwarzanie Waszych danych osobowych jest niezgodne z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi ochrony danych.

ZMIANY WPROWADZANE DO NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności, wersja 1.0 obowiązuje począwszy od 25/05/2018. SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do wprowadzania do niej zmian lub po prostu aktualizowania jej treści, w części lub w całości, również z powodu zmian w stosownych przepisach. SPÓŁKA będzie informowała o takich zmianach natychmiast po ich wprowadzeniu i będą one obowiązywały od momentu opublikowania ich na stronie internetowej. W związku z tym SPÓŁKA zwraca się z prośbą o regularne przeglądanie tej sekcji w celu zapoznania się z najnowszą, uaktualnioną wersją Polityki prywatności, aby zawsze być na bieżąco ze sposobami zbierania danych osobowych i celach, do których są wykorzystywane przez SPÓŁKĘ.

POLITYKA COOKIE

 SPÓŁKA na stronach internetowych wykorzystuje pliki cookie /”ciasteczka”/ w formie i w sposób, jakie opisano na niniejszej stronie. Przeglądając strony internetowe wyraża się zgodę na wykorzystywanie cookie w zakresie i na warunkach opisanych poniżej

Czym są cookies /ciasteczka/

Cookie są niewielkimi informacjami, jakie witryny umieszczają w urządzeniu nawigacyjnym Użytkownika podczas przeglądania przez niego strony. Mogą powodować przesyłanie informacji pomiędzy stroną internetową a wykorzystywanym urządzeniem, a także pomiędzy tym ostatnim a innymi stronami SPÓŁKI lub prywatnymi, zgodnie z zasadami ustalonymi w odpowiedniej polityce prywatności. Użytkownik może podjąć decyzję o wyłączeniu wszystkich cookies zmieniając ustawienia programu wykorzystywanego do nawigacji (przeglądarki). Należy jednak pamiętać, że po wyłączeniu cookie niektóre usługi mogą nie działać prawidłowo i Użytkownik nie będzie miał dostępu do licznych funkcji zaprojektowanych w celu zoptymalizowania nawigacji. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie przeglądarki lub ich wyłączenia zamieszczono w ostatniej części niniejszej polityki cookie.

Więcej informacji na temat cookie i ich funkcji ogólnych można znaleźć na informacyjnej stronie internetowej na przykład allaboutcookies.org

Do jakich celów się je wykorzystuje

Cookies pełnią liczne funkcje. Pomagają administratorowi strony internetowej zrozumieć, w jaki sposób jest ona wykorzystywana przez użytkowników, pozwalają użytkownikowi sprawnie nawigować po stronach, pomagają zapamiętać preferencje, itp. Dzięki cookies można również uzyskiwać informacje o charakterze handlowym, na przykład, pomagają one administratorowi strony dowiedzieć się jakimi produktami Użytkownik jest najbardziej zainteresowany oraz które z tych produktów uznaje za najistotniejsze.

Jakiego rodzaju cookie używamy?

Pliki cookie wykorzystywane na naszej stronie internetowej należą do niżej opisanych kategorii.

Pliki cookie sesyjne i stałe

Pliki cookies mogą przestać istnieć po zakończeniu sesji nawigacji rozumianej jako okres czasu pomiędzy otwarciem przez użytkownika jakiegoś okna a jego zamknięciem, albo też mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu.

Pliki cookie sesyjne – są usuwane i znikają z urządzenia w momencie, gdy użytkownik opuszcza stronę internetową i zamyka program wykorzystywany do nawigacji; przestają istnieć po zakończeniu sesji wyszukiwarki, a zatem nie są przechowywane długo.

Pliki cookie stałe – pozostają na urządzeniu, nawet po opuszczeniu przez użytkownika strony internetowej i są przechowywane dopóki użytkownik ich nie usunie lub dopóki nie upłynie termin ustalony dla ich usunięcia przez administratora strony.

Cookie strony pierwszej i stron trzecich

Je nach Website oder Domäne/Internetserver gibt es Cookies von "Erst-" und "Drittanbietern".

Plik cookie jest plikiem „strony pierwszej” lub „stron trzecich” w zależności od strony internetowej lub serwera domeny/witryny, z której pochodzi.
Pliki cookie strony pierwszej są plikami cookie ustawionymi bezpośrednio przez strony odwiedzane przez użytkownika lub przez stronę, której adres został wpisany przez użytkownika (wyświetlany w oknie URL).

Pliki cookie stron trzecich są plikami cookie ustawionymi przez witrynę internetową inną niż odwiedzana przez użytkownika. O plikach cookie stron trzecich mówi się w odniesieniu do przypadków, w których Użytkownik odwiedza jedną stronę internetową, a podmiot trzeci poprzez operatora odwiedzanej strony przekazuje przez nią pliki cookie innych stron lub serwerów internetowych, będących własnością podmiotów trzecich.

W odniesieniu do tego typu plików cookie, takie podmioty trzecie są zazwyczaj niezależnymi od SPÓŁKI administratorami danych (i wykorzystują gromadzone dane do własnych celów i zgodnie z ustalonymi przez siebie warunkami) lub mogą działać jako podmioty SPÓŁKI odpowiedzialne za przetwarzanie danych (to znaczy, przetwarzają dane osobowe w imieniu SPÓŁKI).

Pliki cookie techniczne, wydajnościowe i funkcjonalne

W zależności od zakładanych celów, pliki cookie wykorzystywanie przez strony internetowe można podzielić na kolejne trzy kategorie opisane w dalszej części.
Pliki cookie niezbędnie konieczne, tzw. "techniczne" mają zasadnicze znaczenie dla nawigacji po odwiedzanych stronach internetowych i dla możliwości korzystania z niektórych ich funkcji. Bez tych plików cookie niektóre usługi on-line wymagane przez użytkownika (na przykład dostęp do obszarów zastrzeżonych) nie mogą być realizowane. Nasze strony internetowe nie wykorzystują plików cookie do zbierania jakichkolwiek informacji związanych z użytkownikami, a zatem użytkownika nie można zidentyfikować posługując się tylko tymi plikami.

Leistungs-Cookies sammeln anonyme Informationen und das ermöglicht uns zu verstehen, wie Benutzer mit unseren Websites interagieren. Sie sagen uns beispielsweise, welche am meisten besuchten Seiten, die auf der Website verbrachte Zeit, etwaige Fehlermeldungen usw. Die von uns benutzten Leistungs-Cookies sammeln nur Informationen gruppiert und in anonymer Form und dienen zur Verbesserung der Funktionen der Website und der Navigationserfahrung der Benutzer. Weitere Informationen darüber, wie man Leistungs-Cookies löscht oder verwaltet, finden Sie in den entsprechenden Abschnitten auf dieser Seite.

Pliki cookie usług zbierają informacje anonimowe i pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron. Dowiadujemy się, na przykład, które ze stron odwiedzane są najczęściej, jak długo trwała wizyta na stronie, czy pojawiły się ewentualne komunikaty o błędach, itp. Cookie wydajnościowe, które wykorzystujemy zbierają wyłącznie anonimowe informacje we wspólnej bazie i służą do udoskonalenia funkcjonalności stron oraz usprawnienia nawigacji użytkownika. Informacje o usuwaniu lub zarządzaniu wydajnościowymi plikami cookie można znaleźć w odpowiednim miejscu na tej stronie.

Pliki cookie funkcjonale: pozwalają naszym stronom na zapamiętanie wyborów dokonanych przez użytkownika (na przykład rozmiar czcionki wyświetlanego tekstu, preferencje dotyczące języka, kraju, w którym użytkownik przebywa, itp) oraz umożliwiają korzystanie ze spersonalizowanych funkcji wybranych przez tego użytkownika. W niektórych przypadkach te "ciasteczka' mogą być wykorzystane również do świadczenia usług on-line (na przykład usługa czatu na żywo) lub do zablokowania ponownego proponowania usług albo komunikatów, które użytkownik w przeszłości już odrzucił. Nasze strony zostawiają, w sposób zupełnie anonimowy i uniemożliwiający identyfikację, ten rodzaj "ciasteczek" na urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika do nawigacji. Informacje o usuwaniu lub zarządzaniu wydajnościowymi plikami cookie można znaleźć w odpowiednim miejscu na tej stronie. Należy pamiętać, że jeżeli użytkownik zdecyduje się usunąć ten rodzaj plików cookie, preferencje i/lub wybrane ustawienia nie zostaną zapamiętane do kolejnych odwiedzin.

Pliki cookie statystyczno/analityczne trzeciej strony bez możliwości identyfikowania: wykorzystywanie Google analytics z maskowaniem IP i bez powiązania z innymi danymi pozyskanymi przez stronę trzecią.

SPÓŁKA korzysta z usługi Google Analytics świadczonej przez Google Inc. do zarządzania stronami z maskowaniem IP i bez powiązania z innymi danymi pozyskanymi przez podmiot trzeci, tzn. Google Inc. Google Analytics tworzy pliki cookie, które generują informacje o korzystaniu ze strony internetowej przez użytkownika. Te pliki cookie mogą być asymilowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z cookie technicznymi, ponieważ spełniają następujące warunki: zastosowanie środków redukujących możliwości identyfikacyjne plików cookie poprzez maskowanie części adresu IP (opis można znaleźć klikając na link: support.google.com/analytics); podmiot trzeci odwołuje się do zobowiązania wykorzystywania tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia usługi, przechowywania ich osobno i nie „wzbogacania ich” ani „łączenia” z innymi dostępnymi mu informacjami. W tym miejscu informujemy, że SPÓŁKA nie połączyła Google Analytics z żadną inną dodatkową usługą Google i że nie uaktywniono żadnej opcji reklamowej ani opcji współdzielenia danych z Google. Ponadto w wykorzystywanej przeglądarce można zainstalować dodatkowy element w celu wyłączenia Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

W celu uzupełnienia informacji poniżej zamieszczamy tabelę, w której dla każdego wykorzystywanego rodzaju cookie podano nazwę, podmiot przetwarzający dane, cel, czas działania oraz sposób jego wyłączenia:

Nazwa cookie Podmiot upoważniony do przetwarzania danych Cel cookie Czas trwania cookie Sposób wyłączenia obsługi cookie
ASP.NET_SessionId SPÓŁKA Plik cookie sesji platformy ogólnego przeznaczenia. Zwykle używane do utrzymania zanonimizowanej sesji użytkownika przez serwer. Sesja Jeżeli chcesz wyłączyć obsługę tego cookie, usuń go ze swojego urządzenia postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na tej stronie w punkcie „Jak zarządzać plikami cookie lub jak je usunąć”.
Cookie-Policy SPÓŁKA Techniczny plik cookie służący do określenia, czy użytkownik przeczytał i zaakceptował notę informacyjną w banerze plików cookie. 20 lat Jeżeli chcesz wyłączyć obsługę tego cookie, usuń go ze swojego urządzenia postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na tej stronie w punkcie „Jak zarządzać plikami cookie lub jak je usunąć”.
CMSPreferredCulture SPÓŁKA Plik cookie dotyczący funkcjonalności technicznej, umożliwiający identyfikację języka strony, przechowuje kombinację kodu języka i kraju. 1 rok Jeżeli chcesz wyłączyć obsługę tego cookie, usuń go ze swojego urządzenia postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na tej stronie w punkcie „Jak zarządzać plikami cookie lub jak je usunąć”.
_gid Google Inc. Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics. 1 dzień Aby uniemożliwić korzystanie z plików cookie pozostawionych przez Google Analytics, zainstaluj dodatek do przeglądarki Google Analytics opt-out z witryny https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

lub usunąć je z urządzenia użytkownika, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na tej stronie w punkcie "Zarządzanie plikami cookie i ich usuwanie"
_ga Google Inc. Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics
co jest znaczącą aktualizacją powszechnie używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikatowych użytkowników przez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on zawarty w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych odwiedzających, sesji i kampanii dla raportów analitycznych witryn. Domyślnie jest ustawiona na wygaśnięcie po 2 latach, chociaż jest to konfigurowalne przez właścicieli witryn.
2 lat Aby uniemożliwić korzystanie z plików cookie pozostawionych przez Google Analytics, zainstaluj dodatek do przeglądarki Google Analytics opt-out z witryny https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

lub usunąć je z urządzenia użytkownika, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na tej stronie w punkcie "Zarządzanie plikami cookie i ich usuwanie"
_gat Google Inc. Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics
zgodnie z dokumentacją, która służy do ograniczania szybkości żądania - ograniczając gromadzenie danych na stronach o dużym natężeniu ruchu. Wygasa po 10 minutach.
Kilka sekund Aby uniemożliwić korzystanie z plików cookie pozostawionych przez Google Analytics, zainstaluj dodatek do przeglądarki Google Analytics opt-out z witryny https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

lub usunąć je z urządzenia użytkownika, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na tej stronie w punkcie "Zarządzanie plikami cookie i ich usuwanie"

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania Państwa informacji przez podmiot trzeci - Google Inc., można znaleźć w odpowiedniej polityce prywatności klikając na link:
- policies.google.com/privacy

Przyciski i widgety portali społecznościowych

Na naszych stronach można znaleźć również przyciski/widgety społecznościowe, czyli specjalne „przyciski" przedstawiające ikony portali społecznościowych (na przykład Facebook, Twitter, You Tube, Google Plus, itp.). Te „przyciski” pozwalają użytkownikom nawigującym po stronach internetowych na wejście i aktywne uczestnictwo na portalach społecznościowych poprzez zwykłe kliknięcie. Dzięki kliknięciu na przyciski/widgety społecznościowe portal społecznościowy zbiera dane o wizycie użytkownika. Poza przypadkami, kiedy użytkownik sam, poprzez kliknięcie, zgadza się na przekazanie swoich danych wybranym portalom społecznościowym, SPÓŁKA nie przekazuje portalom społecznościowym dostępnym dzięki odpowiednim przyciskom/widgetom żadnej informacji o nawigacji ani danych użytkowników, jakie pozyskała poprzez swoje strony internetowe. Więcej informacji można znaleźć w politykach prywatności na poszczególnych portalach społecznościowych, na jakie można wejść z naszych stron internetowych za pomocą odpowiednich przycisków.

Facebook

https://it-it.facebook.com/about/privacy

Twitter

https://twitter.com/privacy

Linkedin

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

You Tube und Google Plus

https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

 

Jak zarządzać plikami cookie lub jak je usunąć

Początkowe ustawienia większości przeglądarek internetowych zakładają automatyczną akceptację plików cookie. Użytkownik może zmienić te ustawienia i zablokować pliki cookie lub zażądać powiadamiania o każdorazowym przesyłaniu tych plików na urządzenie służące do nawigacji. Ponadto, po zakończeniu każdej sesji nawigacji, użytkownik może usunąć zgromadzone pliki cookie ze swojego urządzenia. Istnieje wiele różnych sposobów zarządzania plikami cookie. Zachęcamy do przeczytania szczegółowych instrukcji używanej przeglądarki. Jeżeli użytkownik korzysta z różnych urządzeń służących do przeglądania i uzyskiwania dostępu do stron (na przykład komputer, smartfon, tablet, itp.), sam musi się upewnić, czy każda przeglądarka na każdym urządzeniu jest ustawiona w sposób odzwierciedlający preferencje dotyczące „ciasteczek”. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Po wybraniu poniższych linków można przeczytać szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania „ciasteczkami” poprzez niektóre programy służące do nawigacji.

Microsoft Windows Explorer

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies 

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Apple Safari

http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/

 


Jeżeli użytkownik nie korzysta z żadnej z wyżej wymienionych przeglądarek, w każdym przypadku będzie mógł wybrać „cookie” w odpowiedniej sekcji instrukcji, aby znaleźć katalog z plikami „ciasteczek”.
Ponadto możecie Państwo nadzorować swoje decyzje dotyczące plików cookie podmiotów trzecich korzystając z platform online takich jakAdChoice.